Åpenhetsloven

Teknisk Ukeblad Media AS

Teknisk Ukeblad ble etablert i 1854 og har siden den gang vokst til TU Media med seks publikasjoner. Gjennom våre medier, arrangementer og tjenester vil vi drive innovasjon og nyskapning hos norske teknologer og ingeniører. Med våre seks spissede redaksjonelle publikasjoner vil vi tilby førsteklasses innhold til bransjene.

Tidsskriftet ble startet i 1854 som Polyteknisk Tidsskrift, og er dermed verdens eldste i sitt slag. Den Norske Ingeniør- og Arkitekt-forening og Den Polytekniske Forening gikk i 1883 sammen om å gi ut Teknisk Ukeblad.

I 1968 ble bladet slått sammen med NITOs tidsskrift Teknikk. Polyteknisk Forening har solgt sin eierandel og nå eies Teknisk Ukeblad Media av Nito og Tekna, som hver har 50% eierandel.

Teknisk Ukeblad Media eier i dag Teknisk Ukeblad, tu.no og digi.no

Markeder virksomheten opererer i

Teknisk Ukeblad Media AS er et mediehus med formål om å være et samlingspunkt for alle som er opptatt av teknologi og vitenskap. Selskapet´s hovedvirksomhet er journalistikk til det norske markedet. I tillegg tilbyr selskapet kommersielle tjenester som annonsering, både digital og på papir, og konferanser i det norske markedet med fokus på teknologi og vitenskap. 

Virksomheten har forankret arbeidet med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i interne retningslinjer og rutiner

TU Media er samlingspunkt for alle som er opptatt av teknologi og vitenskap. Vi leverer nyheter, innsikt og debatt av høyeste kvalitet. Vår uavhengige og etterrettelige journalistikk informerer arbeidsliv, samfunn og beslutningstakere slik at de bedre kan løse fremtidens utfordringer. Våre kommersielle tjenester skaper en attraktiv arena for våre kunder. Motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere er grunnlaget for vår suksess.

Teknisk Ukeblad Media legger FNs bærekraftmål til grunn for sin publisistiske plattform. Målene er identifisert og beskrevet av FN som retningslinjer for hvordan vi skal oppnå en bærekraftig fremtid. Teknologer og teknologi vil bety mye for å nå bærekraftmålene. Norske teknologer, næringsliv og samfunn for øvrig, har mange muligheter til å bidra.

Visjon: Teknisk Ukeblad Media skal bidra til å oppfylle bærekrafts målene.

Teknisk Ukeblad Media AS skal ivareta behovet for polytekniske nyheter, hendelser og forhold. Selskapet driver media- og kommunikasjonsvirksomhet med hovedfokus på teknologi, næringsliv og samfunn – og skal eie og utvikle medieposisjoner, samt liknende og tilhørende virksomheter.

Selskapet skal respektere det enkelte mediums ståsted og tradisjon, garantere den redaksjonelle frihet og selvstendighet – og drive sitt publisistiske virke i henhold til selskapets utgivererklæring.

  • TU Media skal forsvare ytringsfriheten, pressefriheten, informasjonsfriheten og det åpne samfunn.
  • TU Media skal fremme demokratiet, samfunnsengasjementet og rettssikkerheten – og forsvare medienes uavhengige rolle og mediemangfoldet.
  • TU Media skal som utgiver respektere de enkelte publikasjoners identitet, grunnsyn, tradisjon og egenart – og forsvare publikasjonenes publisistiske og verdimessige ståsted. TU Media skal utvikle troverdige, relevante produkter og tjenester.
  • TU Media skal styrke og verne de publisistiske verdiene som kommer til uttrykk i Redaktørplakaten og Vær Varsom plakaten.
  • TU Media forsvarer på dette grunnlag den enkelte redaktørs frihet og uavhengighet, redaktørens selvstendige rolle og publiseringsansvar. Redaktøransvaret skal utøves fritt i forhold til eiere, politiske, ideologiske og økonomiske interesser.

Varslingskanaler og klagemekanismer 

Internt:

Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best varsles. Her er utgangspunktet for hva vi mener passer best for TUM:

  • Alle saker kan varsles til nærmeste overordnede eller HR-lederen.
  • Personalsaker kan varsles til tillitsvalgte eller bedriftslege. Dette gjelder alle ansatte, ikke bare klubbmedlemmer.
  • Miljøsaker eller dårlig arbeidsmiljø kan varsles til Arbeidsmiljøutvalgets leder.
  • Brudd på skatteregler eller regler for smøring/korrupsjon kan varsles til økonomisjef.

Redegjøre for faktiske negative konsekvenser som er avdekket 

Teknisk Ukeblad Media AS har gjennom sitt arbeid med åpenhetsloven foretatt en risikovurdering av samtlige 238 leverandører og samarbeidspartnere for å lete etter både faktiske negative konsekvenser og risiko for negative konsekvenser for menneskerettigheter, miljøpåvirkning og anstendige arbeidsforhold. 

Når det gjelder norske arbeidsforhold er det lagt til grunn at vernelovgivningen i Norge etterleves av norske foretak som har sitt hovedvirke i Norge. Det er allikevel noen områder og bransjer TUM har valgt å følge opp. Dette gjelder bransjer som tidligere har vært kjent for uanstendige arbeidsforhold. I tillegg har Teknisk Ukeblad Media AS valgt å følge opp leverandører og samarbeidspartnere som kan ha negativ miljøpåvirkning. 

De aktuelle leverandørene har fått tilsendt og signert en egenerklæring som bekrefter at det ikke foreligger forhold som kan ha negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold tilknyttet produkter og tjenester gjennom leverandørkjeden. Det er også opplyst om at slike forhold kan føre til terminering av fremtidig samarbeid. 

Det er på nåværende tidspunkt ikke avdekket negative konsekvenser som følge av redegjørelsene som er gjennomført, hverken internt eller eksternt hos våre kunder og leverandører. 

Teknisk Ukeblad Media AS vil ved avdekkelse av negative konsekvenser hos leverandører, gå i dialog med leverandør for å rette avviket.  En siste utvei er å bytte leverandør. Før et samarbeid avsluttes bør det vurderes hvorvidt begge bedrifters ansatte eller andre blir påvirket av en terminering av kontrakt. 

Henvendelser og spørsmål til Teknisk Ukeblad Media AS om selskapets arbeid for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår kan rettes til espen@tumedia.no.  

Våre merkevarer

SE ALLE MERKEVARER